xxxxxxx
info@health.gr
Δευτ-Παρ: 09:00 - 17:00
210xxxxxxx

Όνομα

Ειδικότητα
Ειδικότητα
Ταξινόμηση Tabs
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ


<< 
Διαθέτουμε και χρησιμοποιούμε 

σύγχρονο και τελευταίας τεχνολογίας 
σύστημα μηχανογράφησης. 
Σας 
ενημερώνουμε συχνά ή όποτε θέλετε, 
άμεσα και με σχεδιαγράμματα για την 
πορεία της επιχείρησής σας. >>

 • Ενημέρωση -τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Περιοδικές & Εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών με το δημόσιο και τις τράπεζες
 • Καταχώρηση ή έλεγχος παραστατικών
 • Δηλώσεις ΦΜΥ-Φόρου 20% και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Προβλέψεις αποτελεσμάτων
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -συναλλαγές με τρίτες χώρες – intrastat
 • Μελέτη και προτάσεις για μείωση κόστους
 • Σύνταξη ισολογισμού και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Επίβλεψη – παρακολούθηση ή και έλεγχος λογιστηρίων
Επεξεργασία Διαγραφή
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΚΕΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία αποτελεί τη μετεξέλιξη των ΕΠΕ, ώστε να δίδει κίνητρα, προστατεύοντας εκ της συστάσεώς της τους εταίρους της ενώ συνδράμει και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τον Ν. 4072/12 η ΙΚΕ διαθέτει νομική υπόσταση και είναι εμπορική, ακόμη και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Η νέα εταιρεία που είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή από τη μία μεριά διαθέτει κεφάλαιο και από την άλλη περιορισμένη ευθύνη των εταίρων της για τα χρέη της εταιρείας, προέκυψε ως εξελικτικός τύπος εταιρείας στο πλαίσιο αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου που προχωρούν τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες καθώς και από την προσπάθεια της ΕΕ να εισαγάγει έναν νέο ευρωπαϊκό τύπο «ιδιωτικής» εταιρείας που θα προορίζεται για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Εως τώρα ο πλησιέστερος στην ΙΚΕ εταιρικός τύπος στη χώρα μας είναι αυτός της ΕΠΕ και η σχετική του νομοθεσία (Ν. 3190/55) εξακολουθεί να ισχύει σχεδόν χωρίς επικαιροποίηση και προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες αγοράς. Ως εκ τούτου, όπου στην κείμενη νομοθεσία υπάρχουν ρυθμίσεις που αναφέρονται γενικά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ΙΚΕ, ενώ όπου ορίζεται ότι η δραστηριότητα μπορεί να ασκείται από ΕΠΕ, εφεξής θα μπορεί να ασκείται και από ΙΚΕ.

Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις ΕΠΕ εφαρμόζονται και στις ΙΚΕ. Η ΙΚΕ συστήνεται μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5Α του Ν. 3853/10 που προστέθηκε με το άρθρο 117 παρ. 3 του Ν. 4072/12) και η υποβολή αιτημάτων σε αυτή για σύσταση εταιρείας έχει ήδη αρχίσει από 12/06/12.

ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Επί του πρακτέου, οι ΙΚΕ συστήνονται, παρακάμπτοντας συνήθεις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης, με μοναδικό υποβαλλόμενο δικαιολογητικό μία υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων. Η αίτηση αφορά στη σύσταση και την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, συνοδευόμενη με έγγραφη εντολή, όπου δεν περιλαμβάνεται αίτηση για χορήγηση αντιγράφου ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ. Μάλιστα, αντί της αίτησης για εγγραφή των εταίρων στα εν λόγω ασφαλιστικά ταμεία περιλαμβάνεται αίτηση για αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισμούς της σύστασης της ΙΚΕ και αποστολή των στοιχείων των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων στα κατά περίπτωση αρμόδια Ταμεία. Εν συνεχεία η Υπηρεσία Μίας Στάσης οφείλει να αποστείλει τη σχετική ανακοίνωση για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και τα στοιχεία των εταίρων και των διαχειριστών αυτής στον ΟΑΕΕ.

Οι οροι και οι προϋποθέσεις

– Με ιδιωτικό έγγραφο, που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης, καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 49 Ν. 4072/12) και προσομοιάζει σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου ή εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο εν λόγω τύπος.

– Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, οι αποφάσεις των εταίρων και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται εκτός από τα ελληνικά και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

– Η εταιρεία μπορεί να είναι μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα μέσω του ΓΕΜΗ.

– Η εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον 1 ευρώ. Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.

– Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις: «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «ΙΚΕ». Εάν πρόκειται για μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη ΙΚΕ».

– Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ακριβής χρόνος στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί 12 έτη από τη σύστασή της. Παράταση είναι δυνατή με απόφαση των εταίρων της.

– Οργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες, κατ’ αντιστοιχία με την ΕΠΕ.

– Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο (εάν ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να ορίσει φυσικό πρόσωπο που θα είναι Διαχειριστής).

– Η ΙΚΕ λύεται οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας και αν κηρυχθεί πτώχευση και τότε ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

– Υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ βάσει του Ν. 4072/12 υπάγονται οι διαχειριστές ΙΚΕ και ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, ενώ στον ΟΑΕΕ προαιρετικά μπορούν να υπαχθούν οι λοιποί εταίροι.

Επεξεργασία Διαγραφή
ΕΝΑΡΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Κύρια Χαρακτηριστικά: 
Ανήκει στις προσωπικές εταιρείες που ο μοναδικός 
εταίρος ευθύνεται με την δική του περιουσία για το 
σύνολο των χρεών της εταιρείας και δεν απαιτείται 
ελάχιστο ύψος κεφαλαίου για την ίδρυσή της.

Πλεονέκτημα της ατομικής επιχείρησης είναι η ευελιξία της ως προς τον έλεγχο κάθε τομέα της και η γρήγορη λήψη αποφάσεων εφόσον εξαρτάται μόνο από ένα άτομο.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης ή ιδιόχρησης ή δωρεάν παραχώρησης και ηλεκτρονική επικαιροποίηση του από τον ιδιοκτήτη και τον μισθωτή.

Προεγγραφή σε Ασφαλιστικό φορέα ( ΟΑΕΕ/ ΤΣΑΥ / ΤΣΜΕΔΕ κτλ.) ή απαλλαγή από αυτόν ή απογραφικό δελτίο για ήδη εγγεγραμμένους στο εν λόγω ταμείο.

Προεγγραφή επιμελητηρίου (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κτλ.).

Πτυχίο / Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όταν χρειάζεται ). Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου. ( Αστυνομία / Δήμος ….), εφ’ όσον απαιτείται.

Άδεια υγειονομικού όπου απαιτείται. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Προσωπική παρουσία ή πληρεξούσιο. Φορολογική ενημερότητα (εφόσον υπάρχει ήδη Α.Φ.Μ.) ή λήψη Α.Φ.Μ.

Υπεύθυνη δήλωση περί πρώτης έναρξης δραστηριότητας ή περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων από παλαιότερες και ενεργείς δραστηριότητες.

Δήλωση έναρξης εργασιών ( Μ2 ) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων ( Μ1 ) πλήρως συμπληρωμένα. ( μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες ).

Αυτοψία χώρου ( έδρας ), από τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Φ.Τ.Μ. (Φορολογική Ταμειακή Μηχανή  ) ή πρόγραμμα Φ.Τ.Μ. με Η/Υ, για λιανικές συναλλαγές.

Επικαιροποίηση αυτού μέσω ηλεκτρονικού συστήματος taxis.

Κατασκευή σφραγίδας επιχείρησης ( Σφράγιση και αρίθμηση Στοιχείων ).

Βιβλιάριο Υγείας και Άδεια από τον ΕΦΕΤ ( Εργοδότη και Εργαζομένων ) για επαγγέλματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( π.χ. Κυλικείο / φούρνος / εστιατόριο / κομμωτήριο κτλ.).

Επεξεργασία Διαγραφή
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ<< Η μισθοδοσία είναι ένας πολύ σοβαρός τομέας για μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και όχι μόνο επειδή τα πρόστιμα από το ΙΚΑ και το ΣΕΠΕ είναι τσουχτερά. >>
Με το σύγχρονο πρόγραμμα μηχανογράφησης και μισθοδοσίας που διαθέτουμε σε συνδιασμό την μεγάλη εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε:

 • Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Έκδοση μισθολογικών καταστάσεων
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμών
 • Ενημέρωση λογιστικών άρθρων
 • ΑΠΔ – ΙΚΑ
 • Προσλήψεις – Απολύσεις – Μεταβολές
Επεξεργασία Διαγραφή
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ<< Εμείς ξέρουμε τον σωστό τρόπο για να μειώσετε τους φόρους σας

εμπιστευτείτε μας. >>


 • Φορολογικές δηλώσεις (Φυσικών – Νομικών προσώπων)
 • Φορολογία εισοδήματος ( επαγγελματιών – εταιρειών – ιδιωτών)
 • Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων Ε1 – Ε2 – Ε3 – Ε5 – Ε9 κλπ.
 • Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια
 • Συστάσεις εταιρειών, ενάρξεις εργασιών και επιτηδεύματος, μεταβολές, διακοπές εργασιών,
 • Λύσεις και εκκαθαρίσεις Φ.Μ.Α.Π. ( Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας )
 • Φ.Π.Α. ( Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ) περιοδικές και εκκαθαριστικές
 • Φ.Μ.Υ. ( Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών ) δηλώσεις περιοδικές και οριστικές Δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου αμοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις ( πελατών – προμηθευτών )
 • Επίλυση και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Σύνταξη και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων και μέσω προγράμματος TAXIS
 • Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ΤΑΧΙS
 • Εκτυπώσεις μέσω TAXIS
 • Διεκπεραίωση κλεισίματος ετών (συνάφεια-περαίωση)
Επεξεργασία Διαγραφή
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ


 
Εδώ μπορείτε να προσθέσετε κείμενο και φωτογραφίες της αρεσκείας σας

Επεξεργασία Διαγραφή
Ταξινόμηση Tabs
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 

 

 Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει κάθε είδους φορολογικά και λογιστικά θέματα.
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 Φυσικών Προσώπων 

Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9


Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος


Υποβολή αίτησης θέρμανσης


Έκδοση φορολογικής ενημερότητας


Έκδοση τελών κυκλοφορίας


Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης,


Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης φορολογικών & ασφαλιστικών εισφορών


Μισθωτήρια συμβόλαια


Φορολογικός εκπρόσωπος


Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων


Αίτηση έκδοσης κλειδάριθμου στο ΤaxisNet


Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" για όλους τους

υπόχρεους


Δημιουργία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην αρμόδια ΔΟΥ


Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού


Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ


Ανανέωση κάρτας ανεργίας


Μεταβολές σε Μητρώο για την ορθή απεικόνιση των στοιχείων

Επεξεργασία Διαγραφή
ΑΝΕΡΓΙΑ

Για να εισπράξετε επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ:

 •  πρέπει να είστε μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας.
 •  να είστε ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
 •  να έχετε συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής σας τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά σας.
 •  (από 01.01.2014) να μην έχετε επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν την ένταξη στην επιδότηση πάνω από 400 ημέρες.


Πόσα ημερομίσθια πρέπει να έχουν συμπληρωθεί για θεμελίωση δικαιώματος επιδότησης;

 

Αν ο άνεργος επιδοτείται για πρώτη φορά:

Για τον άνεργο που επιδοτείται για πρώτη φορά, ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων που πρέπει να έχει συμπληρώσει για να δικαιούται να λάβει επίδομα είναι 80 κατ’ έτος την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης για την επιδότησή του, εκ των οποίων τα 125 ημερομίσθια πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 14μηνο χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι πριν την απόλυση μήνες. 

Επίσης, επίδομα ανεργίας λαμβάνει και ο εργαζόμενος που κατά τα δύο έτη πριν την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασής του έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες) και όχι λιγότερες από 80 ημέρες εργασίας κάθε έτος.

Αν ο άνεργος έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν:

Ο άνεργος που έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.  

Αν πρόκειται για απασχολούμενο σε τουριστικά ή άλλα εποχικά επαγγέλματα πρέπει να έχει εργαστεί 100 ημέρες το τελευταίο 12μηνο, με την προϋπόθεση ότι έχει εργαστεί ως εποχικός για δύο συνεχείς περιόδους απασχόλησης. Σε περίπτωση που έχει εργαστεί ως εποχικός για μία μόνο περίοδο απασχόλησης, τότε αρκούν 100 ημέρες το τελευταίο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών πριν την απόλυση.

Επεξεργασία Διαγραφή
ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Οικογενειακό επίδομα (Α21)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλλετε Αίτηση - Δήλωση  (έντυπο Α21) για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων - πολύτεκνων οικογενειών. Οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση για τα εξαρτώμενα τέκνα τους και ο επίτροπος για τα τέκνα των οποίων έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.


Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να επιλέξετε αν θα υποβάλετε Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης, ή αν θα δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας.

Επεξεργασία Διαγραφή
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ

Ειδικότερα στο νέο Ε1 για τις φορολογικές δηλώσεις 2018 προστέθηκε τεχνικά η δυνατότητα να δηλωθεί φιλοξενούμενος του φορολογούμενου χωρίς να είναι προστατευόμενο μέλος

Ο νέος αυτός κωδικός του εντύπου Ε1 έχει στόχο τις ευκολότερες διασταυρώσεις καθώς στο πλαίσιο χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος εμφανίστηκαν χιλιάδες φορολογούμενοι να δηλώνουν φιλοξενούμενοι

Στον κωδικό αυτό οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν αν φιλοξενούν στην κατοικία τους πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε φορολογική δήλωση εκτός εκείνων που δηλώνονται στον πίνακα 8 είναι δηλαδή εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου (παιδιά, γονείς, παππούδες, ανήλικοι συγγενείς μέχρι το τρίτο βαθμό, άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδερφοί και αδερφές, με αναπηρία 67% και άνω)

Επεξεργασία Διαγραφή
ΕΝΦΙΑ Ε9 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

Διορθώσεις στο Ε9 
και Πότε τα τέκνα πρέπει να έχουν δικό τους κλειδάριθμο

Επεξεργασία Διαγραφή
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Αλλαγή στοιχείων μητρώου

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να δείτε τη Διεύθυνση Κατοικίας σας όπως αυτή είναι σήμερα καταχωρημένη στο Μητρώο TAXIS και να την μεταβάλλετε ή να την διορθώσετε αν δεν είναι ενημερωμένη σωστά, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο Μ1.

 

 Προσοχή!

Αν χρησιμοποιείτε ως Έδρα Άσκησης της δραστηριότητάς σας την κατοικία σας, η αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας δεν μεταβάλλει και τη Διεύθυνση της Έδρας σας. Για αλλαγή Διεύθυνσης Έδρας υποβάλλεται το έντυπο Μ2 μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Επεξεργασία Διαγραφή
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • Με εισόδημα στην Ελλάδα
 • Με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα
 • Για αγορά ή πώληση ακινήτου
 • Για ενημέρωση επί φορολογικών θεμάτων στη Ελλάδα
 • Εκπροσώπησης στην Ελλαδά


ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ 
να φύγουν στο εξωτερικό

Επεξεργασία Διαγραφή
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ Κ.Λ.Π.
Εδώ μπορείτε να προσθέσετε κείμενο και φωτογραφίες της αρεσκείας σας

Επεξεργασία Διαγραφή
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Η αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή.Ρητή αποδοχή κληρονομιάς
 έχουμε συνήθως όταν αυτή γίνεται με σκοπό τη μεταγραφή της στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ώστε να αποκτηθεί η κυριότητα επί ακινήτου της κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Σιωπηρή αποδοχή κληρονομιάς έχουμε όταν η θέληση του προσωρινού κληρονόμου να γίνει οριστικός συνάγεται από τις πράξεις ή τις παραλείψεις του. Τέτοιες πράξεις που δείχνουν τη θέληση αυτή είναι πχ η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου που αναγράφει τον αιτούντα ως κληρονόμο, η άσκηση διεκδικητικής αγωγής για πράγμα της κληρονομίας που έλαβε τρίτος, η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, η χρησιμοποίηση πράγματος της κληρονομιάς σαν δικό του πράγμα και άλλες

Εκτός όμως και από τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, ο νόμος συνάγει αποδοχή της κληρονομιάς και από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση, πρόκειται δηλαδή για πλασματική αποδοχή κληρονομιάς. Ειδικότερα, εάν ο προσωρινός κληρονόμος δεν αποποιηθεί εγκαίρως την κληρονομιά, ήτοι εντός τεσσάρων μηνών από τότε που έμαθε ότι κατέστη κληρονόμος και το λόγο για τον οποίο κατέστη κληρονόμος, τεκμαίρεται ότι την αποδέχθηκε. Ακόμη και αν η προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς παρήλθε άπρακτη από τον κληρονόμο από αμέλεια, αυτός αποκτά την ιδιότητα του οριστικού κληρονόμου παρά τη θέλησή του και η κατάσταση αυτή είναι αμετάκλητη. Κατά συνέπεια βαρύνεται αυτός και με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς και καμία δυνατότητα δεν έχει πλέον να περιορίσει την ευθύνη του μέχρι το ενεργητικό της (συνολική αξία της κληρονομιάς)

Εάν δεν γίνει η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου όπου αναφέρονται τα ακίνητα της κληρονομίας και η μεταγραφή του στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, κάποιος θεωρείται μεν κληρονόμος, όμως δεν έχει κυριότητα στα ακίνητα

Προθεσμία για τη ρητή αποδοχή της κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Δήλωση στην ΔΟΥ

Νομικά δεν τίθεται προθεσμία για την αποδοχή της κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή του στο οικείο υποθηκοφυλακείο, η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Όμως φορολογικά τίθεται εξάμηνη προθεσμία για την αποδοχή της κληρονομιάς με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία αρχίζει α) όταν υπάρχει διαθήκη, από τότε που αυτή δημοσιεύθηκε στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και β) όταν δεν υπάρχει διαθήκη, από τότε που επήλθε ο θάνατος του κληρονομούμενου και αποκτήθηκε η ιδιότητα του προσωρινού κληρονόμου. Εάν παρέλθει η εν λόγω εξάμηνη προθεσμία άπρακτη, δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας του δικαιώματος στα πράγματα της κληρονομιάς, όμως για κάθε μήνα που δεν γίνεται η αποδοχή επιβάλλεται ένα μικρό πρόστιμο πρόστιμο από τη ΔΟΥ, το οποίο καταβάλλεται όταν και αν γίνει η υποβολή δήλωσης στη ΔΟΥ για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς

Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής

Ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα, ενός τεσσάρων μηνών από τότε που έλαβε γνώση ότι κατέστη κληρονόμος και την αιτία της κληρονομιάς, να προβεί σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, περιορίζοντας την ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή οι δανειστές του κληρονομούμενου – θανόντος δεν έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν την ικανοποίηση της απαίτησης που είχαν κατά του κληρονομούμενου στρεφόμενοι κατά της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου, ο οποίος αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της απογραφής. Η κληρονομιά, αν και περιέρχεται στην κυριότητα του κληρονόμου, είναι εντούτοις χωρισμένη από την ατομική του περιουσία και προσφέρεται για την ικανοποίηση των δανειστών για τις απαιτήσεις τους κατά του κληρονομούμενου – θανόντος.


Η αποποίηση της κληρονομιάς

Η αποποίηση της κληρονομίας επιλέγεται αν τα χρέη του κληρονομούμενου και οι υποχρεώσεις της κληρονομιάς είναι τόσες πολλές που δεν συμφέρει η αποδοχή.

Αποποίηση κληρονομιάς είναι η δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ότι δεν δέχεται την κληρονομιά, ότι δηλαδή δεν επιθυμεί να γίνει οριστικός κληρονόμος. Η δήλωση γίνεται στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου (στην περιφέρεια του οποίου δηλαδή είχε την κατοικία του ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του θανάτου του), ενός τεσσάρων μηνών από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής (ότι δηλαδή κατέστη προσωρινός κληρονόμος) και του λόγου της κληρονομιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία του κατοικία στην αλλοδαπή ή που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν έμενε στην αλλοδαπή, η προθεσμία αυτή ανέρχεται στο ένα έτος.

Η αποποίηση αναφέρεται μόνο στο σύνολο της κληρονομιάς και δεν μπορεί αν περιοριστεί σε μέρος αυτής.

Η αποποίηση κληρονομιάς για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων γίνεται από τους γονείς τους


Υποβολή Δήλωσης κληρονομιάς

1. Από τον υπόχρεο ή από πληρεξούσιο

Η δήλωση υποβάλλεται με κατάθεση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας από τους υπόχρεους κατά το άρθρο 61 ή από τους πληρεξουσίους αυτών και υπογράφεται από αυτούς ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου που την παραλαμβάνει.

2. Με δικαστικό επιμελητή ή με δικηγόρο

Η δήλωση οποιουδήποτε υπόχρεου μπορεί να επιδοθεί στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και με δικαστικό επιμελητή, στην περίπτωση όμως αυτή το γνήσιο της υπογραφής των υπόχρεων ή των πληρεξουσίων, καθώς και η τυχόν αδυναμία υπογραφής, βεβαιώνονται ατελώς από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η δήλωση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, οπότε αρκεί η αναγραφή των στοιχείων της επαγγελματικής ταυτότητας του.

3. Όταν ο υπόχρεος αδυνατεί να την υπογράψει

Αν ο υπόχρεος σε δήλωση αδυνατεί να την υπογράψει, η αδυναμία αυτή βεβαιώνεται έγγραφα και ενυπόγραφα στη δήλωση από τον αρμόδιο υπάλληλο που την παραλαμβάνει.

4. Πληρεξουσιότητα με απλή επιστολή

Η πληρεξουσιότητα για την υποβολή της δήλωσης μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή, η οποία θεωρείται ατελώς για το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευομένου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

5. Όταν ο υπόχρεος διαμένει εκτός της περιφέρειας της αρμόδιας ΔΟΥ

Αν ο υπόχρεος σε δήλωση διαμένει εκτός της περιφέρειας της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του τόπου διαμονής του.
Στην περίπτωση αυτή, οι αρχές που παραλαμβάνουν τις δηλώσεις έχουν υποχρέωση να τις καταχωρούν την ίδια ημέρα στο οικείο υπηρεσιακό πρωτόκολλο και να τις αποστέλλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με απόδειξη στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Ως ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης στην περίπτωση αυτή λογίζεται η αναγραφόμενη στη δήλωση ημερομηνία καταχώρισης στο υπηρεσιακό πρωτόκολλο της αρχής που την παραλαμβάνει.

6. Όταν ο υπόχρεος διαμένει στην αλλοδαπή.

Αν ο υπόχρεος σε δήλωση διαμένει στην αλλοδαπή, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί στο οικείο Ελληνικό Προξενείο.
Στην περίπτωση αυτή, οι αρχές που παραλαμβάνουν τις δηλώσεις έχουν υποχρέωση να τις καταχωρούν την ίδια ημέρα στο οικείο υπηρεσιακό πρωτόκολλο και να τις αποστέλλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με απόδειξη στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Ως ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης στην περίπτωση αυτή λογίζεται η αναγραφόμενη στη δήλωση ημερομηνία καταχώρισης στο υπηρεσιακό πρωτόκολλο της αρχής που την παραλαμβάνει.

7. Χορήγηση απόδειξης παραλαβής από αυτόν που παραλαμβάνει την δήλωση.

Αυτός που παραλαμβάνει τη δήλωση υποχρεώνεται να χορηγεί σε αυτόν που την υποβάλλει απόδειξη παραλαβής. (Ν.2961/2001 άρθρο 68)Πηγή: odigostoupoliti.eu    

Επεξεργασία Διαγραφή
Ταξινόμηση Tabs
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πότε θεωρείται πως μία επιχείρηση χρειάζεται την συμβολή ενός συμβούλου επιχειρήσεων;

 • για θέματα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και διαχείρισης,
 • για θέματα εύρεσης, εκπαίδευσης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού,
 • για θέματα στρατηγικής ,
 • για θέματα πωλήσεων, 
 • για θέματα οργάνωσης ή διαδικασιών, 
 • για θέματα Marketing,
 • για θέματα ρευστότητας και χρηματοροών,
 • για θέματα οικονομικής πολιτικής, 
 • για θέματα ανάπτυξης και διείσδυσης σε νέες αγορές, θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Τι κάνει ο σύμβουλος επιχειρήσεων, πάντα σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης;

 • αναλύει τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης για τον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών σημείων του μοντέλου λειτουργίας της,
 • καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών ώστε να αντιμετωπίσουν καταρχήν τις ανεπιθύμητες καταστάσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξή της,
 • βρίσκει τρόπους για να ενδυναμώσει τις δραστηριότητες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της κερδοφορίας της,
 • συμβάλλει στο να επικεντρωθεί ο ιδιοκτήτης καλύτερα όχι μόνο σε βραχυπρόθεσμους στόχους αλλά και σε μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς και στρατηγικές,
 • καθοδηγεί τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό να αναπτύξουν νέους τρόπους συμπεριφοράς,
 • μαθαίνει τον ιδιοκτήτη να βρίσκει άμεσα λύσεις δίχως να εγκλωβίζεται σε καθημερινές ανεπιθύμητες καταστάσεις,
 • βοηθάει καθοριστικά να βρεθούν λύσεις στις διαφωνίες σχετικά με τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του προσωπικού,
 • βοηθάει τον ιδιοκτήτη να εντοπίζει την σωστή πηγή ενός προβλήματος και την πραγματική αιτία μιας κατάστασης ώστε να μπορεί στην συνέχεια να την αντιμετωπίσει με επιτυχία.
Επεξεργασία Διαγραφή
Powered by Asios-web.gr © 2020